مهمونی...

یکی تعریف میکرد:

شام مهمون بودیم،سر سفره به بابام میگم،اون پارچ آب رو میدی؟
زد پس کله ام نزدیک بود سرم بره تو بشقاب!!
میگم چرا میزنی؟
میگه:خاک بر سرِ خرت کنن!
آب که خونه خودمونم هست...جوجه بخور!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
سپیده

[قهقهه]