/ 3 نظر / 70 بازدید
..

پپس چه شد کلاس رفتن ریاضی؟ هستی یا نه /

سپیده

[قهقهه]

گلبرگ

اﻣروز بـــاورﻡ شد کﻪ، تــــــــو خســتـــﻪ تــــر از آﻥ بودﻱ کــﻬـــ بـــﻓـﻬــــــمیـــ دوســــﺖ داشــتــنمــــ را... از ﻣــــنـــ کﻬـــ گــذشـتـــــ... اﻣــــا ﻫــرجـــا ﻫـسـتــیــــ، خـسـتـــﻬـــ نـبــــاشـــیــــ